Zasady rekrutacji uczniów na rok szkolny 2016/2017

KLASY I
Kandydaci do klas pierwszych Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum przyjmowani są na podstawie sumy punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym.


O przyjęciu kandydatów decyduje suma punktów uzyskanych za:
•    oceny z języka polskiego, matematyki, przyrody i historii ze świadectwa ukończenia klasy piątej   szkoły podstawowej - (maksymalnie 24 punkty).
•    oceny z języka polskiego, matematyki, przyrody i historii uzyskane na zakończenie pierwszego semestru klasy szóstej szkoły podstawowej – (maksymalnie 24 punkty).
•    wynik egzaminu wstępnego z języka polskiego i matematyki – (maksymalnie 60 punktów).
•    świadectwo z wyróżnieniem ukończenia piątej klasy – 2 punkty.
•    punkty dodatkowe:
-    absolwenci GASP  – 10 punktów (na wniosek rodziców 3 z 10 punktów mogą zostać doliczone do sumy punktów wymaganych do zwolnienia ucznia z egzaminu wstępnego), absolwenci SASP i EISG – 4 punkty;
-    rodzeństwo w GSA – 1 punkt (niezależnie od liczby rodzeństwa);
-    udział w etapie rejonowym konkursu kuratoryjnego - 5 punktów (maksymalnie 10);
-  dodatkowe osiągnięcia w konkursach co najmniej na szczeblu miejskim - do 4 punktów (przyznawanych uznaniowo, na podstawie przedstawionych dyplomów i zaświadczeń, przez dyrektora Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum).

Uczeń może zostać zwolniony z konieczności przystąpienia do egzaminu wstępnego, równocześnie otrzymując maksymalną liczbę punktów, jeśli spełnia co najmniej jeden z wymienionych warunków:
•    uzyskał tytuł laureata lub finalisty wojewódzkich konkursów przedmiotowych,
•    otrzymał łącznie za oceny z języka polskiego, matematyki, przyrody i historii ze świadectwa  ukończenia klasy piątej oraz na pierwszy semestr klasy szóstej co najmniej 42 punkty.

Konieczne jest także terminowe złożenie wszystkich dokumentów i opłacenie wpisowego (szczegóły w harmonogramie rekrutacji).

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do odbycia rozmowy rekrutacyjnej, która nie podlega punktowaniu i ocenie, służy jedynie poznaniu kandydatów.

Ostateczną listę przyjętych uczniów na dany rok szkolny zatwierdza dyrektor Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum.