Gdańska Fundacja Oświatowa zrealizowała projekt pn.:
„Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy”,
współfinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową:

•    Gdańskich Szkół Autonomicznych:
-    Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej,
-    Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum,
-    Gdańskiego Liceum Autonomicznego,
•    Sopockich Szkół Autonomicznych:
-    Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej,
-    Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum,
-    Sopockiego Autonomicznego Liceum,
•    International School of Gdansk:
-    Elementary International School of Gdansk/Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Gdańsku,
-    Middle International School of Gdansk/ Międzynarodowego Gimnazjum w Gdańsku,
-    High International School of Gdansk/ Międzynarodowego Liceum w Gdańsku.

Głównym celem projektu jest podnoszenie u uczniów podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

Cele szczegółowe:
•    podniesienie kompetencji uczniów związanych z umiejętnością wykorzystania narzędzi TIK;
•    podniesienie kompetencji uczniów w zakresie kreatywności i innowacyjności;
•    podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie nowych metod nauczania z wykorzystaniem TIK

W ramach projektu zostaną przeprowadzone różnorodne zajęcia dodatkowe dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli indywidualnie dopasowane do potrzeb każdej ze szkół.

W ramach projektu zostanie zakupiony m.in.: sprzęt multimedialny, komputery, tablety, pomoce dydaktyczne.

Źródło finansowania projektu: projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariatach poszczególnych zespołów szkół:

•    Gdańskie Szkoły Autonomiczne – tel. 58 305 – 80 – 61
•    Sopockie Szkoły Autonomiczne – tel. 58 550 – 14 – 76
•    International School of Gdansk – tel. 58 342 – 31 – 00

W ramach tego projektu wszyscy uczniowie Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum uczestniczą w  zajęciach dodatkowych „Webquest”.
Zajęcia zostały zaprojektowane tak, aby rozwijać kreatywność i innowacyjność naszych uczniów.

[Regulamin uczestnictwa w projekcie "Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy” obowiązujący od dnia 16.11.2017]
[Regulamin uczestnictwa w projekcie "Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy” obowiązujący od dnia 13.02.2017]
[Regulamin uczestnictwa w projekcie "Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy”]


materiały do pobrania

 

Gdańska Fundacja Oświatowa zrealizowała projekt pn.:
„Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy”,
współfinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego