Radę Rodziców Gimnazjum tworzą wybrani w poszczególnych klasach Gimnazjum przedstawiciele rodziców (prawnych opiekunów) – po dwóch z każdej grupy klasowej. Przedstawicieli wybiera się na kadencję trwającą jeden rok kalendarzowy.

Obecnie Przewodniczącym Rady Rodziców jest Pan Paweł Redmerski (pawel.redmerski@hotmail.com)