W kwietniu trwały ostatnie rozmowy z doradcą zawodowym. Podczas indywidualnego spotkania każdy uczeń klasy trzeciej Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum omawiał swoje mocne strony oraz wyniki testów: temperamentu, zainteresowań i predyspozycji zawodowych, a także preferencji przedmiotowych. Liczymy szacowane punkty z egzaminu gimnazjalnego, oceny z przedmiotów oraz innych osiągnięć ucznia, np. wolontariat  i porównujemy je z progami punktowymi w gdańskich liceach. Uczniowie mają okazję zastanowić się nad profilem klasy najbardziej odpowiedniej dla siebie, analizują swoje możliwości i podejmują decyzje.  Nie wszyscy są już pewni co do tego jaką szkołę wybrać, ale zdecydowana większość uczniów ma już swój cel i stara się do niego dążyć. Na pewno ich wyborom towarzyszyła do tego czasu większa obawa i stres, który związany był z egzaminem. Czekając na wyniki egzaminu teraz bardziej należy skupić się na ocenach z przedmiotów i dążyć (w miarę swoich możliwości) do średniej ocen, za którą otrzymają dodatkowe siedem punktów.
Warto przypomnieć, że w czasie rekrutacji wybieramy trzy szkoły średnie i dowolną liczbę klas w tych szkołach, które następnie porządkujemy według naszych preferencji. Ilość punktów, które uczeń zgromadzi zależy w połowie od wyniku egzaminu, a w połowie od świadectwa i dodatkowych aktywności (konkursy, olimpiady i wolontariat). Istotne jest, aby zwrócić uwagę na przedmioty punktowane na poszczególnych profilach i postarać się o jak najwyższe oceny na świadectwie z tych przedmiotów.
Na spotkaniach z doradcą naszym celem jest przede wszystkim pomoc w określeniu mocnych stron i potencjału ucznia, indywidualne wzmocnienie, pokazanie wachlarza możliwości edukacyjnych. Każda z dróg jaką wybierze dany uczeń może być dobra, o ile zdecyduje świadomie i w oparciu o swoje zainteresowania. Rodziców zachęcam do rozmowy z dziećmi o ich wyborach i w razie potrzeby zapraszam do kontaktu.

Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy (kwiecień 2019)

W listopadzie część uczniów klasy trzecich Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum wzięło udział w warsztacie, pt. „Rynek pracy – zawody przyszłości” w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. Uczestnicy spotkania pracowali równocześnie w dwóch grupach, w których aktywnie realizowali proponowane przez prowadzących ćwiczenia, a także słuchali najnowszych doniesień dotyczących najbardziej pożądanych na rynku umiejętności i zawodów, które określają kierunek rozwoju poszczególnych branż.
Uczniowie starali się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Jakie stanowiska są zatem najbardziej przyszłościowe? Jaki profil, a następnie jaki kierunek studiów wybrać, żeby w przyszłości nie mieć problemów z podjęciem ciekawej pracy? Czy można przewidzieć, jakie kompetencje pracowników będą ważne w przyszłości oraz jakie profesje mogą się pojawić na rynku pracy? Jakie kwalifikacje zawodowe należy wzmacniać w obliczu dynamicznie zachodzących zmian gospodarczych? Warsztaty były dla uczestników bardzo ciekawe i na pewno są dodatkową wskazówką do planowania dalszej  drogi edukacyjno-zawodowej.

Barbara Darmorost – doradca zawodowy, Agnieszka Gurzyńska-Ellwart (listopad 2018)

W październiku w klasach ósmych i w trzecich gimnazjum odbyły się zajęcia warsztatowe na temat  wyboru dalszej ścieżki kształcenia i podjęcia właściwej decyzji o wyborze profilu szkoły ponadgimnazjalnej.
Warsztat trwał dwie godziny. Podczas pierwszej omówione zostały aktualne wytyczne MEN w sprawie przeliczania punktów na egzaminie, kryteria naboru do szkół ponadgimnazjalnych i wyszukiwarki profili szkół trójmiejskich. Uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną, wymaganiami szkół, rozszerzeniami przedmiotowymi, a co najważniejsze mogli oszacować swoje szanse na dostanie się do wybranych szkół. Taka analiza mogła również pomóc uczniom w zaplanowaniu działań zmierzających do uzyskania z wybranych przedmiotów ocen, pozwalających na zdobycie wymaganej liczby punktów.
Druga część warsztatu dotyczyła cech osobowościowych i temperamentalnych po to, by wybór szkoły odpowiadał indywidualnym predyspozycjom każdego z uczniów. Omówiliśmy znaczenie temperamentu, zainteresowań, umiejętności i wartości. Należy bowiem przyjrzeć się swoim możliwościom oraz ewentualnym ograniczeniom po to, by uniknąć przypadkowego wyboru szkoły lub podjąć pochopną decyzję. Nie można też zapominać o marzeniach i dążeniu do wybranego, nawet trudnego i odległego celu. Uczniowie mieli możliwość skorzystania z kwestionariuszy pozwalających określić ich typ osobowości zawodowej, mocne strony i predyspozycje. Uzyskane wyniki ze wszystkimi uczniami będą omówione podczas rozmów indywidualnych z doradcą zawodowym. Warto również, żeby uczniowie przedyskutowali uzyskane wyniki i wnioski z rozmów doradczych z rodzicami.
Zajęcia były dla uczniów interesujące, pojawiło się wiele pytań, ale też refleksji na temat swoich możliwości i planów. Wszystkim życzymy udanych wyborów i realizacji marzeń.

Październik 2018, Barbara Darmorost – doradca zawodowy, pedagog
Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – doradca zawodowy, psycholog