W listopadzie część uczniów klasy trzecich Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum wzięło udział w warsztacie, pt. „Rynek pracy – zawody przyszłości” w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. Uczestnicy spotkania pracowali równocześnie w dwóch grupach, w których aktywnie realizowali proponowane przez prowadzących ćwiczenia, a także słuchali najnowszych doniesień dotyczących najbardziej pożądanych na rynku umiejętności i zawodów, które określają kierunek rozwoju poszczególnych branż.
Uczniowie starali się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Jakie stanowiska są zatem najbardziej przyszłościowe? Jaki profil, a następnie jaki kierunek studiów wybrać, żeby w przyszłości nie mieć problemów z podjęciem ciekawej pracy? Czy można przewidzieć, jakie kompetencje pracowników będą ważne w przyszłości oraz jakie profesje mogą się pojawić na rynku pracy? Jakie kwalifikacje zawodowe należy wzmacniać w obliczu dynamicznie zachodzących zmian gospodarczych? Warsztaty były dla uczestników bardzo ciekawe i na pewno są dodatkową wskazówką do planowania dalszej  drogi edukacyjno-zawodowej.

Barbara Darmorost – doradca zawodowy, Agnieszka Gurzyńska-Ellwart (listopad 2018)

W październiku w klasach ósmych i w trzecich gimnazjum odbyły się zajęcia warsztatowe na temat  wyboru dalszej ścieżki kształcenia i podjęcia właściwej decyzji o wyborze profilu szkoły ponadgimnazjalnej.
Warsztat trwał dwie godziny. Podczas pierwszej omówione zostały aktualne wytyczne MEN w sprawie przeliczania punktów na egzaminie, kryteria naboru do szkół ponadgimnazjalnych i wyszukiwarki profili szkół trójmiejskich. Uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną, wymaganiami szkół, rozszerzeniami przedmiotowymi, a co najważniejsze mogli oszacować swoje szanse na dostanie się do wybranych szkół. Taka analiza mogła również pomóc uczniom w zaplanowaniu działań zmierzających do uzyskania z wybranych przedmiotów ocen, pozwalających na zdobycie wymaganej liczby punktów.
Druga część warsztatu dotyczyła cech osobowościowych i temperamentalnych po to, by wybór szkoły odpowiadał indywidualnym predyspozycjom każdego z uczniów. Omówiliśmy znaczenie temperamentu, zainteresowań, umiejętności i wartości. Należy bowiem przyjrzeć się swoim możliwościom oraz ewentualnym ograniczeniom po to, by uniknąć przypadkowego wyboru szkoły lub podjąć pochopną decyzję. Nie można też zapominać o marzeniach i dążeniu do wybranego, nawet trudnego i odległego celu. Uczniowie mieli możliwość skorzystania z kwestionariuszy pozwalających określić ich typ osobowości zawodowej, mocne strony i predyspozycje. Uzyskane wyniki ze wszystkimi uczniami będą omówione podczas rozmów indywidualnych z doradcą zawodowym. Warto również, żeby uczniowie przedyskutowali uzyskane wyniki i wnioski z rozmów doradczych z rodzicami.
Zajęcia były dla uczniów interesujące, pojawiło się wiele pytań, ale też refleksji na temat swoich możliwości i planów. Wszystkim życzymy udanych wyborów i realizacji marzeń.

Październik 2018, Barbara Darmorost – doradca zawodowy, pedagog
Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – doradca zawodowy, psycholog

Uczniowie klas siódmych Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej w marcu b.r. wypełniali testy diagnozujące rodzaje inteligencji według Howarda Gardnera. Myślą przewodnią tej koncepcji jest uznanie różnych rodzajów inteligencji za równie ważne, by następnie móc je wykorzystać w dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej, szczególnie w zakresie diagnozy predyspozycji i zdolności każdego ucznia. INTELIGENCJE WIELORAKIE, określane jako zdolności specjalne, są ważnym czynnikiem w wyborze zawodu, choć trudno określić jednoznacznie, czym one są: sprawnością w wykonywaniu czynności lub możliwościami, dzięki którym człowiek zdobywa wiadomości, umiejętności, sprawności. W najbardziej ogólnej typologizacji, wyróżnia się zdolności ogólne (inteligencja, spostrzegawczość, wyuczalność, wyobraźnia, zręczność) oraz zdolności specjalne, ukierunkowane przedmiotowo (językowe, matematyczne, muzyczne, plastyczne, techniczne, sportowe). Zakres badania obejmował osiem inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, wizualno-przestrzenną, interpersonalną (społeczną), intrapersonalną (duchową), muzyczną, ruchową (kinestetyczną) oraz przyrodniczą (ekologiczną).                                 
W maju w każdej z klas zostały rozdane, a także omówione wyniki testów w formie prezentacji każdej z w/w inteligencji specjalnych. Przekazane wskazówki dotyczyły wykorzystania zdobytych informacji o sobie, by móc świadomie je rozwijać i wykorzystać w życiu codziennym. Wyniki całościowe posłużą nauczycielom oraz opiekunom klas w tworzeniu odpowiednich metod dydaktycznych i planowaniu działań szkolnych.

Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy (08.06.2018)