Uczniowie klas siódmych Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej w marcu b.r. wypełniali testy diagnozujące rodzaje inteligencji według Howarda Gardnera. Myślą przewodnią tej koncepcji jest uznanie różnych rodzajów inteligencji za równie ważne, by następnie móc je wykorzystać w dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej, szczególnie w zakresie diagnozy predyspozycji i zdolności każdego ucznia. INTELIGENCJE WIELORAKIE, określane jako zdolności specjalne, są ważnym czynnikiem w wyborze zawodu, choć trudno określić jednoznacznie, czym one są: sprawnością w wykonywaniu czynności lub możliwościami, dzięki którym człowiek zdobywa wiadomości, umiejętności, sprawności. W najbardziej ogólnej typologizacji, wyróżnia się zdolności ogólne (inteligencja, spostrzegawczość, wyuczalność, wyobraźnia, zręczność) oraz zdolności specjalne, ukierunkowane przedmiotowo (językowe, matematyczne, muzyczne, plastyczne, techniczne, sportowe). Zakres badania obejmował osiem inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, wizualno-przestrzenną, interpersonalną (społeczną), intrapersonalną (duchową), muzyczną, ruchową (kinestetyczną) oraz przyrodniczą (ekologiczną).                                 
W maju w każdej z klas zostały rozdane, a także omówione wyniki testów w formie prezentacji każdej z w/w inteligencji specjalnych. Przekazane wskazówki dotyczyły wykorzystania zdobytych informacji o sobie, by móc świadomie je rozwijać i wykorzystać w życiu codziennym. Wyniki całościowe posłużą nauczycielom oraz opiekunom klas w tworzeniu odpowiednich metod dydaktycznych i planowaniu działań szkolnych.

Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy (08.06.2018)

W klasach trzecich GAG zakończyły się rozmowy indywidualne z doradcą zawodowym, w trakcie których omówione zostały wyniki wypełnionych wcześniej kwestionariuszy, dotyczących temperamentu, zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Rozmowy miały na celu przede wszystkim pomóc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i profilu kształcenia. W większości przypadków sięgały one dalej, nawet do czasu przyszłej kariery zawodowej, planów na daleką przyszłość. Jest to cenne, ponieważ im szybciej postawimy sobie jasny, precyzyjny cel rozwoju, tym jest większa szansa, że uda nam się go osiągnąć.
Rozmawialiśmy również o mocnych stronach ucznia/uczennicy, posiadanych przez niego/nią kompetencji, które na rynku pracy są niejednokrotnie ważniejsze niż wiedza teoretyczna z określonej dziedziny. Warto też pamiętać o tym, że większość osób w pewnym momencie swojej aktywności zawodowej przekwalifikowuje się, zmienia kierunek rozwoju zawodowego. Wybory teraz podejmowane na pewno są ważne na najbliższych kilka lat, ale czy na całe życie? Tego niestety nie wiemy, warto więc po prostu rozwijać swoje kompetencje i być otwartym na zmiany w życiu, ale także na rynku pracy.
Należy dodać, iż uczniowie mają na siebie bardzo ciekawe plany, różniące się między sobą, ponieważ każdy z nich posiada inne predyspozycje, zdolności, a przede wszystkim cechy temperamentu.
Za realizację wszystkich planów oraz za wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych trzymam kciuki i życzę przemyślanych decyzji.
 
Barbara Darmorost, pedagog, doradca zawodowy (10.05.2018)

W marcu uczniowie czterech klas siódmych Gdańskiego Autonomicznej Szkoły Podstawowej uczestniczyli w badaniu uzdolnień. Program badań, opierający się na koncepcji amerykańskiego psychologa prof. Howarda Gardnera, został opracowany we współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Myślą przewodnią tej koncepcji jest uznanie wielorakich rodzajów inteligencji za równie ważne z inteligencją językową oraz logiczno-matematyczną, które dominują w praktyce edukacyjnej. W XIX i XX w. systemy szkolne państw europejskich w sposób szczególny preferowały przedmioty związane z uzdolnieniami językowymi i logicznymi, lekceważąc uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie kinestetycznej (ruchowej), społecznej, intrapersonalnej, wizualno-przestrzennej, przyrodniczej oraz muzycznej.

Zakres badania obejmował inteligencje:
1. logiczno-matematyczną,
2. językową,
3. wizualno-przestrzenną,
4. społeczną (interpersonalną),
5. intrapersonalną (duchową, moralną),
6. muzyczną,
7. ruchową (kinestetyczną),
8. przyrodniczą (naturalistyczną).

Uczestnicy badań w niedługim czasie otrzymają wyniki z wyszczególnionymi ocenami, uzyskanymi w tym badaniu i dowiedzą się, kto jest mistrzem w jakiej dziedzinie oraz w jaki sposób i na rozwoju której najbardziej im zależy. Skala ocen w każdym z typów inteligencji to: niska, umiarkowana, przeciętna, wysoka, wybitna. Wyniki testu będą wykorzystane do pracy dydaktyczno-wychowawczej, szczególnie w zakresie diagnozy predyspozycji i zdolności (przydatne w profilowaniu zawodowym). Wyniki całościowe posłużą nauczycielom, opiekunom klas w tworzeniu odpowiednich metod dydaktycznych i planowaniu działań szkolnych.

Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy (kwiecień 2018)