Uczniowie klas siódmych Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej w marcu b.r. wypełniali testy diagnozujące rodzaje inteligencji według Howarda Gardnera. Myślą przewodnią tej koncepcji jest uznanie różnych rodzajów inteligencji za równie ważne, by następnie móc je wykorzystać w dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej, szczególnie w zakresie diagnozy predyspozycji i zdolności każdego ucznia. INTELIGENCJE WIELORAKIE, określane jako zdolności specjalne, są ważnym czynnikiem w wyborze zawodu, choć trudno określić jednoznacznie, czym one są: sprawnością w wykonywaniu czynności lub możliwościami, dzięki którym człowiek zdobywa wiadomości, umiejętności, sprawności. W najbardziej ogólnej typologizacji, wyróżnia się zdolności ogólne (inteligencja, spostrzegawczość, wyuczalność, wyobraźnia, zręczność) oraz zdolności specjalne, ukierunkowane przedmiotowo (językowe, matematyczne, muzyczne, plastyczne, techniczne, sportowe). Zakres badania obejmował osiem inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, wizualno-przestrzenną, interpersonalną (społeczną), intrapersonalną (duchową), muzyczną, ruchową (kinestetyczną) oraz przyrodniczą (ekologiczną).                                 
W maju w każdej z klas zostały rozdane, a także omówione wyniki testów w formie prezentacji każdej z w/w inteligencji specjalnych. Przekazane wskazówki dotyczyły wykorzystania zdobytych informacji o sobie, by móc świadomie je rozwijać i wykorzystać w życiu codziennym. Wyniki całościowe posłużą nauczycielom oraz opiekunom klas w tworzeniu odpowiednich metod dydaktycznych i planowaniu działań szkolnych.

Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy (08.06.2018)

W pierwszym tygodniu czerwca w Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum odbył się warsztat z zakresu doradztwa zawodowego. Zajęcia były przeznaczone dla klas drugich, a ich celem było poznanie cech i umiejętności wymaganych od osoby pełniącej funkcje kierownicze, a także zadań oraz zakresu odpowiedzialności każdego kierownika małego lub średniego przedsiębiorstwa. Okazuje się, że wielu młodych ludzi w przyszłości chciałoby kierować własną firmą i zarządzać ludźmi. Jednak nie każdy z nich zdaje sobie sprawę z tego, że kierownik jest zwierzchnikiem danego zespołu ludzkiego i to on ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie przez zespół założonych celów.
Podczas zajęć uczniowie mogli przekonać się, czy posiadają predyspozycje do pełnienia funkcji kierownika wypełniając rzetelnie proponowany kwestionariusz. Gimnazjaliści, pracując w małych grupach, analizowali przykład fikcyjnego kierownika. Później na forum klasy każda z grup przedstawiała, co ich zdaniem zostało zrobione dobrze, a co należałoby zmienić, co można by w przedstawionej sytuacji zrobić inaczej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja multimedialna dotycząca kompetencji i kwalifikacji, którymi należy się wykazać aplikując na dane stanowisko. Uczniowie między innymi zapoznali się z funkcjami realizowanymi przez kierowników, czyli: planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem, by jednocześnie mieć świadomość, że w każdej organizacji jednocześnie realizowane są różne kombinacje tych działań.

Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy (27.06.2018)

W klasach trzecich GAG zakończyły się rozmowy indywidualne z doradcą zawodowym, w trakcie których omówione zostały wyniki wypełnionych wcześniej kwestionariuszy, dotyczących temperamentu, zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Rozmowy miały na celu przede wszystkim pomóc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i profilu kształcenia. W większości przypadków sięgały one dalej, nawet do czasu przyszłej kariery zawodowej, planów na daleką przyszłość. Jest to cenne, ponieważ im szybciej postawimy sobie jasny, precyzyjny cel rozwoju, tym jest większa szansa, że uda nam się go osiągnąć.
Rozmawialiśmy również o mocnych stronach ucznia/uczennicy, posiadanych przez niego/nią kompetencji, które na rynku pracy są niejednokrotnie ważniejsze niż wiedza teoretyczna z określonej dziedziny. Warto też pamiętać o tym, że większość osób w pewnym momencie swojej aktywności zawodowej przekwalifikowuje się, zmienia kierunek rozwoju zawodowego. Wybory teraz podejmowane na pewno są ważne na najbliższych kilka lat, ale czy na całe życie? Tego niestety nie wiemy, warto więc po prostu rozwijać swoje kompetencje i być otwartym na zmiany w życiu, ale także na rynku pracy.
Należy dodać, iż uczniowie mają na siebie bardzo ciekawe plany, różniące się między sobą, ponieważ każdy z nich posiada inne predyspozycje, zdolności, a przede wszystkim cechy temperamentu.
Za realizację wszystkich planów oraz za wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych trzymam kciuki i życzę przemyślanych decyzji.
 
Barbara Darmorost, pedagog, doradca zawodowy (10.05.2018)