zdjęcie Brodie Vissers

Pierwszy „Dobry Dzień” w GAG, który przypadł 28 września, został zorganizowany przez pracowników PPP Osiek pod hasłem rozwijania kreatywności. Wszystkie klasy drugie uczestniczyły w godzinnych zajęciach, prowadzonych przez Barbarę Darmorost i Agnieszkę Gurzyńską-Ellwart, w ramach projektu związanego z doradztwem zawodowym. Podczas zajęć wspólnie zastanawialiśmy się, czym charakteryzuje się kreatywne myślenie, dlaczego jest tak ważne i jakie czynniki pobudzają, a jakie blokują naszą kreatywność. Uczniowie mieli również możliwość poćwiczyć na konkretnych przykładach, z chęcią angażowali się w zadania mające na celu wydobycie ich kreatywnego potencjału.
Kreatywność możemy trenować, starać się rozbudzić w sobie taki rodzaj myślenia, który pomoże nam dostrzegać rozwiązania tam, gdzie ich wcześniej nie widzieliśmy, wymyślać nowe, twórcze pomysły, a przede wszystkim dobrze się bawić. Kreatywność najłatwiej rodzi się z fantazji, zabawy i swobody myślenia. Jest to ważna kompetencja na rynku pracy, a w wielu zawodach wręcz niezbędna, aby odnieść sukces. Dlatego warto ją rozwijać i wiedzieć o niej jak najwięcej.
Klasy trzecie (pod okiem Anny Korwel i Artura Lewandowskiego) miały okazję na pobudzenie swojej kreatywności poprzez spontaniczne rysowanie. Gdy dwie osoby tworzą wspólny rysunek, nigdy nie mogą być pewne, jaki będzie efekt końcowy. Tutaj bardzo ważną rolę odgrywa często niedoceniana umiejętność, mianowicie odwaga i gotowość do zaakceptowania tego, co niespodziewane i nowe. Kreatywność i jej efekty mają szansę się ujawnić wtedy, gdy na chwilę odpuszczamy kontrolę i stajemy się otwarci na to, co nas spotyka.

Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy, Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – psycholog, doradca zawodowy, Anna Korwel – logopeda, Artur Lewandowski – psycholog (wrzesień 2017)

W Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum w dniach 9 – 15 marca już po raz trzeci, zostały przeprowadzone badania uzdolnień uczniów klas pierwszych. Program badań opracowany został we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego i opiera się na koncepcji amerykańskiego psychologa prof. Howarda Gardnera. Myślą przewodnią tej koncepcji jest uznanie różnych rodzajów inteligencji za równie ważne, by następnie móc je wykorzystać w dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej, szczególnie w zakresie diagnozy predyspozycji i zdolności każdego ucznia. Zakres badania obejmował inteligencję:
1.    językową,
2.    logiczno – matematyczną,
3.    wizualno – przestrzenną,
4.    interpersonalną (społeczną),
5.    intrapersonalną (duchową, moralną),
6.    muzyczną,
7.    ruchową (kinestetyczną),
8.    przyrodniczą (ekologiczną).
W badaniach wzięli udział wszyscy uczniowie trzech klas pierwszych GAG po wcześniejszym zapoznaniu się z instrukcją wypełniania kwestionariusza. Wyniki testu, sprawdzone według przesłanego klucza i opracowane przez Barbarę Darmorost, zostały przesłane do OLPI w celu przygotowania indywidualnego świadectwa dla każdego ucznia. Wszyscy uczestnicy otrzymali informacje z ocenami każdej z wymienionych inteligencji według następującej skali ocen: niska, umiarkowana, przeciętna, wysoka, wybitna.
Przygotowane świadectwa IW zostały odebrane 12 maja w siedzibie OLPI. Rozdanie świadectw uczniom klas pierwszych zostało połączone z prezentacją na temat rozwijania i wykorzystania  Inteligencji Wielorakich w życiu codziennym. Nastąpiło to podczas spotkań klasowych w każdej z klas w dniu 26 maja. Wyniki całościowe posłużą nauczycielom oraz opiekunom klas w tworzeniu odpowiednich metod dydaktycznych i planowaniu działań szkolnych.

Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy (maj 2017)

W maju w Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum uczniowie klas drugich uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na temat roli, funkcji i cech kierownika, realizowanych we współpracy z Agnieszką Gurzyńską-Ellwart – doradcą zawodowym w SAG. Temat ten wydaje się istotny ze względu na to, że wielu uczniów, mówiąc o swoich planach, sugeruje, iż chciałoby w przyszłości pełnić funkcje kierownicze. Warto zastanowić się, z czym rzeczywiście wiąże się stanowisko kierownicze, czy to tylko przywileje, czy może też stres, napięcie, odpowiedzialność za innych, ponoszenie konsekwencji, a może za chęcią zarządzania ludźmi kryją się trudności z realizowaniem poleceń od innych?
Uczniowie, analizując podane sytuacje, mieli okazję zastanowić się nad tym, jak wygląda praca na stanowisku kierowniczym, jakie cechy powinien posiadać dobry dyrektor czy osoba zarządzająca innymi ludźmi. Zastanawialiśmy się, jakie ryzyko jest związane z taką funkcją. Na zakończenie uczniowie rozwiązywali test określający predyspozycje kierownicze. Często takie kompetencje można realizować już w szkole, podejmując się działań organizacyjnych na rzecz szkoły czy klasy. Warto rozważyć, czy nasza ocena siebie jako dobrego kierownika znajduje odzwierciedlenie w konkretnym działaniu.

Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy; Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – psycholog, doradca zawodowy (maj 2017)