Barbara Darmorost –  pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, diagnosta
Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej dzieci starszych i pracy terapeutycznej z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się. Prowadzi działania grupowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz rozmowy indywidualne związane z poradnictwem edukacyjno-zawodowym.
Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze problemów edukacyjnych młodzieży poprzez indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz specyficznych trudności w uczeniu się.
darmorost.barbara@gfo.pl

Agnieszka Gurzyńska-Ellwart–  psycholog, doradca zawodowy
Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci na wszystkich poziomach edukacji oraz diagnozie predyspozycji edukacyjno-zawodowych. Udziela wsparcia uczniom podczas konsultacji psychologicznych oraz w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi zajęcia  psychoedukacyjne w klasach oraz działania z zakresu doradztwa zawodowego obejmujące zajęcia warsztatowe i spotkania indywidualne.
Prowadzi konsultacje, spotkania pychoedukacyjne i szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli, mające na celu wsparcie w zakresie problemów szkolnych i emocjonalnych dzieci.
gurzynska.agnieszka@gfo.pl

Pracą zespołu kieruje dyrektor Poradni mgr Magdalena Kielbratowska, kielbratowska.magdalena@gfo.pl

 

Barbara Darmorost
gabinet 116

Agnieszka Gurzyńska-Ellwart
gabinet 116

Poniedziałek

11.00-16.30 9.00-15.00

Wtorek

11.30-15.30 8.00-14.00

Środa

9.00-15.30 10.00-16.00

Czwartek

7.30-11.30 8.00-14.00

Piątek

7.30-9.30 9.00-15.00