Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 roku. Szkołę założyła i prowadzi Gdańska Fundacja Oświatowa. Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum wraz z Gdańskim Liceum Autonomicznym oraz Gdańską Autonomiczną Szkołą Podstawową tworzą Gdańskie Szkoły Autonomiczne.

KONCEPCJA DYDAKTYCZNA - Nauka jest przygodą!

Koncepcja dydaktyczna została opracowana przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową. Podlega ona ciągłej ewaluacji z uwzględnieniem m.in. zmian prawnych oraz cywilizacyjnych współczesnego świata. Zgodnie z hasłem przewodnim naszej szkoły, najlepsze wyniki osiągamy wtedy, gdy nauka sprawia przyjemność, odbywa się w interesujący sposób i pobudza ciekawość poznawczą ucznia. Przygoda to także aktywne uczestnictwo w procesie edukacyjnym. Naszym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia z wszystkich przedmiotów obowiązkowych, aby umożliwić uczniom swobodny wybór dalszego profilu kształcenia. Wzbogacamy program obowiązkowy fakultetami, zajęciami dodatkowymi, czy profilowymi, pozwalając uczniom rozwijać pasje i próbować swoich sił w wybranych specjalizacjach zanim podejmą wiążąca decyzję w szkole ponadgimnazjalnej. Nauka fizyki i chemii rozpoczyna się u nas od drugiej klasy, gdyż zaleyż nam na tym, aby nasi uczniowie rozwinęli najpierw umiejętności matematyczne, które pozwolą efektywniej uczyć się fizyki i chemii.

Profilowanie

Na początku pierwszej klasy uczeń wybiera jeden z proponowanych profili i dzięki temu może uczestniczyć w dodatkowej ofercie zajęć i aktywności przygotowanych z uwzględnieniem zainteresowań uczniów. Proponowane profile kształcenia są przypisane do uczniów, a nie do klas. Zajęcia związane z profilem odbywają się w grupach międzyklasowych.

Zajęcia uzupełniające w ofercie obowiązkowej (fakultety)

Staramy się, aby nasz uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania oraz poznawać pasje nauczycieli i dlatego w każdym profilu proponujemy różnorodne obowiązkowe zajęcia uzupełniające, tzw. fakultety. W ofercie mamy m.in. teatr, laboratorium biologiczne, eksperymentarium, historię mody, rysunek, zajęcia kulinarne, grafikę komputerową, warsztaty reportażu.Oferta takich zajęć jest rokrocznie modyfikowana.

Współpraca z instytucjami

Patronami naszych profili są trójmiejskie instytucje naukowe i kulturalne, m.in. American Corner, Muzeum II Wojny Światowej, Instytut Ornitologii PAN. Dzięki tej współpracy nasi uczniowie mogą uczestniczyć w rozmaitych przedsięwzięciach organizowanych przez patronów, a także realizować projekty edukacyjne w danych instytucjach.

Nauczanie języków obcych

Gimnazjaliści uczą się obowiązkowo dwóch języków obcych: języka angielskiego według poszerzonego programu nauczania (pięć godzin tygodniowo) oraz drugiego języka do wyboru (język niemiecki, hiszpański). Zajęcia odbywają się w kilkunastoosobowych grupach na różnych poziomach zaawansowania. Aby ocenić efekty nauki języków obcych oraz dokonać trafnego podziału na grupy zaawansowania co roku przeprowadzane są testy diagnozujące z języków.

Oferta dodatkowa

Przywiązujemy dużą wagę do rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów, oferując szeroką gamę zajęć dodatkowych o charakterze przedmiotowym, artystycznym oraz sportowym. W ofercie zajęć dodatkowych wyróżniają się zajęcia przygotowujące do olimpiad oraz do innych prestiżowych konkursów przedmiotowych. Od lat niesłabnącym powodzeniem cieszą się zajęcia teatralne, plastyczne oraz muzyczne. Efektem tych zajęć jest m.in. coroczny koncert muzyczny, podczas którego nasi uczniowie mogą zaprezentować przygotowane wcześniej utwory. Uczniowie mają do wyboru szereg zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym organizowanych na sali gimnastycznej, sali fitness oraz szkolnym boisku a także na obiektach zewnętrznych (siłownia, basen, lodowisko). Warto podkreślić sukcesy szkolnych drużyn koszykówki oraz unihokeja, które zdobyły Mistrzostwo i Wicemistrzostwo Gdańska na Gdańskiej Gimnazjadzie GOKF. Oferta dodatkowa obejmuje także szereg zróżnicowanych wyjść i wycieczek o charakterze dydaktycznym, sportowo-rekreacyjnym, krajoznawczym oraz artystyczno-kulturalnym. Rokrocznie organizujemy dla naszych uczniów obozy żeglarskie, rajdy rowerowe, wycieczki tematyczne czy wyjazdy kulturalne. Uczniowie przygotowujący się do konkursów przedmiotowych oraz potrzebujący wsparcia mogą liczyć na dodatkową pomoc nauczycieli w ramach bezpłatnych konsultacji.

Efekty kształcenia

Dbamy o to, by nasi uczniowie osiągali znakomite wyniki na egzaminach gimnazjalnych, które otwierają drogę do dalszej edukacji w renomowanych liceach. Opracowaliśmy specjalny program przygotowania, który modyfikujemy w zależności od potrzeb uczniów z danego rocznika. Jak dotąd nasza praca przynosi wspaniałe efekty a wyniki naszych uczniów są jednymi z najlepszych w województwie pomorskim. Rokrocznie uczniowie poszczególnych roczników piszą testy o charakterze diagnostycznym z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów egzaminacyjnych zwane „akcjami sprawdzającymi”. Służą one m. in. mierzeniu jakości pracy szkoły oraz diagnozie mocnych oraz słabych stron uczniów.


KONCEPCJA WYCHOWAWCZA

Działania wychowawcze szkoły, zgodne z Misją szkół GFO, zmierzają przede wszystkim do wspomagania i intensyfikowania rozwoju uczniów. W procesie wychowania chcemy rozwijać cechy, które uznaliśmy za ważne dla każdego człowieka bez względu na wyznawany przez niego światopogląd. Program łączy uniwersalne wartości promowane przez Szkoły Gdańskiej Fundacji Oświatowej. [link]
W pracy wychowawczej cenimy sobie wsparcie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej “Osiek” prowadzonej również przez Gdańską Fundację Oświatową od 2003 roku. Jej pracownicy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, wspierają działania rodziców i nauczycieli oraz prowadzą dla nich szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne. Pracownicy Poradni prowadzą także cykliczne warsztaty dla naszych uczniów, podczas których omawiane są zarówno problemy cywilizacyjne (np. bezpieczeństwo w świecie wirtualnym), jak i problemy bieżące, które nurtują uczniów na co dzień.

W naszej szkole działa Koło Wolontariusza. Uczniowie zaangażowani w jego działalność biorą udział w wielu akcjach, zarówno tych ogólnopolskich, jak i mniejszych, wspierających potrzebujących z naszego miasta lub regionu. Wśród działań o charakterze wolontaryjnym, które wpisują się w tradycję szkoły są m.in: pomoc w nauce uczniom z uboższych dzielnic Gdańska, organizowanie sprzedaży ciast, z których dochód przeznaczony jest na wsparcie dzieci i młodziezy dotkniętych chorobą, zbiórki przyborów szkolnych oraz słodyczy przeznaczone na wsparcie świetlic środowiskowych i ognisk wychowawczych a także zbiórki wspierające schroniska dla zwierząt. Do tradycji szkoły należy organizowana rokrocznie przez wszystkich członków społeczności szkolnej Wielka Akcja Charytatywna połączona z licytacją obrazów naszych uczniów. Każdego roku beneficjentem środków zebranych podczas Akcji jest inna grupa potrzebujących (w latach ubiegłych pomagaliśmy m.in. seniorom, osobom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie, chorym dzieciom i młodzieży, bezdomnym oraz podopiecznym hospicjów). Celem Akcji, poza zebraniem funduszy, jest uświadomienie uczniom problemów innych ludzi oraz propagowanie postaw prospołecznych.

Tradycją naszej szkoły jest także organizowanie w ciągu roku szkolnego dni tematycznych (np. Dnia Nagród Nobla, Dnia Kina Niemego, Dnia Liczby Pi). Integracji wszystkich członków naszej społeczności sprzyjają uroczystości i imprezy szkolne, m.in. tradycyjne spotkania wigilijne połączone z przedstawieniem jasełkowym i występem rodziców organizowane poza terenem szkoły, wieczornice historyczne oraz rajdy rowerowe, w których biorą udział całe rodziny.


KONCEPCJA ORGANIZACYJNA

Zajęcia w naszej szkole organizowane są w systemie zespołów klasowych. Wybrane zajęcia lekcyjne odbywają się w grupach międzyklasowych albo międzyrocznikowych w zależności od poziomu zaawansowania uczniów (np. języki obce) lub ich zainteresowania konkretnymi zajęciami.Od początku istnienia szkoły nauczyciele oraz uczniowie sami dbają o punktualność - nie potrzebujemy dzwonków.

Nasi uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne, pracownię komputerową, bibliotekę z czytelnią multimedialną, profesjonalne laboratorium chemiczne, pracownię malarską oraz unikatowe w skali kraju obserwatorium astronomiczne. Dysponujemy salą gimnastyczną, salą fitness oraz nowoczesnym wielofunkcyjnym boiskiem. W szkole działa stołówka oraz sklepik. Uczniowie mają dostęp do bezpłatnego WiFi.

Dziennik elektroniczny

Od września 2008 roku wprowadziliśmy dziennik elektroniczny, który umożliwia rodzicom bieżące monitorowanie frekwencji ucznia oraz jego wyników w nauce.

System kontroli dostępu

Od stycznia 2010 roku działa w szkole system kontroli dostępu. Ma on służyć podniesieniu bezpieczeństwa uczniów poprzez ograniczenie możliwości wejścia do szkoły osób trzecich. Wejście do budynku szkoły wymaga użycia karty magnetycznej, którą otrzymują wszyscy uczniowie.